Tin Vui cho khách hàng sử dụng sản phẩm Avisure Hical
Từ ngày 13/5 trên mỗi hộp Avisure Hical đều có 01 mã cào tích điểm.