LƯỚI ĐÀI LOAN CHỐNG GIẢN
KT 120*60CM
BAO HANH 3 NĂM
KO BỊ THỤNG