can ban dat mat tien nhua nhuan duc thuoc xa nhuan duc cach tphcm 35 km dat tien lam nha vuon san xuat kho bai nghi duong dat cao rao sach se khong can san lap khu dat thuoc khu dan cu va ket hop san xuat gan uy ban tram y te truong hoc cong ty xi nghiep khu dat da don sach se cao rao dien tich 24m x 128m co 200 m2 dat tho cu tong dien tich 3000 m2 gia 3 ty 100 trieu dong vn con thuong luong phap ly so do giay to hop le bao sang ten toan bo tiep tat ca anh chi em nao quan tam ve khu dat