Dao rèn truyền thống tại làng rèn pắc rằng phúc sen.
Dao rèn từ nhíp, cực mỏng cực sắc,
Bảo hành 1 năm